Saturday , May 8 2021

Chen Daoming was elected Chairman of the New China Film Association – Chinanews.com – China News Net
Chen Daoming is the new president of the China Film Association – Chinanews.com China News Net

The 10th National Congress of the Chinese Film Association was held in Beijing on 29, and was selected as the chairman of the new Chen Daoming Chinese Film Association. Congresses Yu Dong, Yin Li, Yin Hong, Jackie Chan, Ren Zhonglun, Su Xiaowei (women), Wu Jing (Manchu), …

See the whole story of Google Newsof


Source link